Frag | Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на frag.bg

I. Предмет

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „ФРАГ“ ООД, наричан по-долу „доставчикът“, от една страна, и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейна frag.bg и под домейните му (наричани за краткост „сайта“).

II. Обща информация съгласно Закона за електронна търговия

„ФРАГ” ООД е търговското дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 200002100, със седалище и адрес на управление в Република България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, 8000, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Тяло Б, ет. Партер, тел.: 0876012341, адрес на електронна поща: [email protected], което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия frag.bg.

III. Легални дефиниции

Използваните по – долу в настоящите Общи условия изрази имат следното значение, а именно:

- „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

- „frag.bg” (https://www.frag.bg) е уебсайт за електронна търговия - за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

- „Потребител” на сайта е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, и което се е съгласило с настоящите Общи условия.

- „Доставчик на услуги“ е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество.

- „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

- „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

IV. Достъп

IV.1. „Фраг“ ООД не гарантира постоянното функциониране на www.frag.bg.

IV.2. „Фраг“ ООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен под-домейн или до целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Потребителя.

IV.3. „Фраг“ ООД си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от „Фраг“ ООД. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

IV.4. „Фраг“ ООД си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. „Фраг“ ООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността на информацията, която се съдържа в тях.

V. Съгласие с общите условия и регистрация

V.1. Уеб сайтът www.frag.bg и стоките и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните в настоящите общи условия правила.

V.2. Използването на  www.frag.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от общите условия, той има право да се въздържи от използването на сайта, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

V.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://www.frag.bg/.......... по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

V.4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и регистрация потребителят може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от „Фраг“ ООД стоки и услуги, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

V.5. Потребителят има право да публикува мнения, коментари и изображения, като същите следва да отговарят на посочените по – долу условия:

- да не противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не съдържат порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава морала и добрите нрави;

- да нямат рекламна цел, освен с изрично предварително разрешение от ”Фраг” ООД;

- да не  чието представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

- да не са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласие на титуляра на правото.

При неспазване на горното „Фраг” ООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на потребителя и третите лица до съответната публикация и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

VI. Прекратяване на регистрацията

Потребителят може по всяко време за поиска заличаване на своя потребителски профил. Същото се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от него заявки, респ. заплащане от негова страна на дължимите продажна цена и разходи за доставка.

VII. Промени в общите условия

VII.1. „Фраг“ ООД запазва правото си да променя или подновява настоящите общи условия, като поема задължението да уведомява Потребителите като публикува на видно място в www.frag.bg или в потребителските им профили съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и им даде достатъчен срок да се запознаят с тях. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.frag.bg/.... Ако в рамките на предоставения срок, потребителят не заяви, че отхвърля променените общи условия, се счита, че е съгласен с тях.

VII.2. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и „Фраг“ ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по 7.1. заявка за покупка на стока или ползване на услуга, като по отношение на приетата заявка се прилагат общите условия валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако действащото законодателството не предвижда друго.

VIII. Защита на личните данни

VIII.1. „Фраг“ ООД спазва правилата и принципите за съхранение и обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни на Република България.

VIII.2. „Фраг” ООД е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни на Република България под рег. № 425372.

VIII.3. С регистрацията си в сайта потребителят дава своето изрично съгласие „Фраг“ ООД да събира и използва личните му данни. Същите може да включват име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща, както и всяка друга информация, която е предоставена от потребителя при регистрацията му, както и информацията, която същият въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка на стоки или ползване услуги, предоставяни от „Фраг“ ООД.

VIII.4. Във формата за регистрация на потребител, както и във формата за извършване на заявки за покупка на стоки/ използване на услуги, попълвани от Потребителя, „Фраг“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

VIII.5. „Фраг“ ООД събира и използва предоставените от потребителите данни за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, за статистически и други цели.

VIII.6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят може да възрази срещу това като изпрати писмено съобщение до „Фраг“ ООД на посочените по-горе адрес или електронна поща.

IX. Разкриване на информация на трети страни

В случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили  действия в противоречие със законодателството или са нарушили права или законни интереси на трети лица, „Фраг“ ООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

X. Политика относно „бисквитките“

 www.frag.bg използва “бисквитки” („cookies“). Ако потребителят не желае да се събират данни за него чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура в браузъра, която му позволява да изтрие всички „бисквитки“ и да деактивира поставянето им. 

XI. Контрол за спазване на действащото законодателство и защита на потребителите

Дейността, която „Фраг“ ООД извършва чрез www.frag.bg се контролира от следните държанив органи, към които Потребителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:

• Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg/;

• Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/;

• Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg/.

XII. Авторски права върху информацията на frag.bg

 XII.1 Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия frag.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Фраг“ ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Фраг“ ООД, и не могат да бъдат използвани без разрешение от страна на „Фраг“ ООД.

 XII.2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

XIII. Ограничения

XIII.1.  „Фраг“ ООД се старае да поддържа в актуално състояние представената на сайта информация, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Възможни са печатни и технически грешки - в описанията на продуктите и в тяхната стойност (цена).

XIII.2. „Фраг“ ООД не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя.

XIII.3. „Фраг“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до frag.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услуги извън контрола на „Фраг“ ООД, кактто и в случай на нерегламентиран достъп или намеса на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

XIII.4. „Фраг“ ООД не носи отговорност, спрямо Поребителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, промяната, загубата, недостоверността, неточността, или непълнотата на информация, пренасяна, използвана или станала достъпна чрез frag.bg.

XIV. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на взаимно разбирателство и добра воля. В случай, че такова не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България, гр.Бургас.

XV. Приложимо право

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.