Frag | Гаранционни условия

Общи гаранционни условия

I. Предмет

Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти на стоките, възникнали в  процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничават по никакъв начин действащите законови разпоредби в Република България.

Официална гаранция

Предлаганите от „Фраг“ ООД стоки са оригинални и имат официална гаранция, предоставена от съответния производител или вносител, освен ако изрично не е упоменато друго. Всички продукти са придружени с индивидуална гаранционна карта, в която са описани гаранционните условия, гаранционният срок и са посочени контакти на сервиза, осигуряващ гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

III. Общи гаранционни условия, рекламация, замяна

III.1. Гаранцията се признава от упълномощения сервиз срещу представяне на валидна гаранционна карта. Гаранционната карта се счита за валидна, ако е попълнена изцяло и четливо, съдържа печата на продавача и подписа на потребителя и е придружена от документ, който доказва покупката (касова бележка или фактура).

III.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта, която трябва да бъде записана на гаранционната карта.

III.3. Гаранцията покрива дефекти в рамките на гаранционния срок, възникнали в резултат на некачествени материали или неправилна изработка.

III.4.  Гаранцията не покрива козметични повреди и износване на продукта в процеса на нормалната му експлоатация.

III.5.  Всички тестове, ремонти и замени на дефектирали устройства се извършват от посочения оторизиран сервиз. Стоката се приема от сервиза в оригинална опаковка и с пълна гаранционна документация.

III.6.  Замяна се извършва при невъзможност за отремонтиране на дефекта.

III.7.   Максималният срок за ремонт е 30 (тридесет) работни дни.

IV. Обстоятелства, изключващи гаранционната отговорност

IV.1. При представяне на дефектирала стока без валидна гаранционна карта и/или липса на документ, който доказва покупката (касова бележка или фактура). При представяне на стоката в неоригинална опаковка и с непълна или изцяло липсваща документация.

IV.2. При несъответствие между данните в документите и самата стока или опити за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката (ако има такава).

IV.3. При констатиране на опит за отремонтиране от неоправомощени лица или от неоторизирани сервизи.

IV.4. При видимо неизпълнение на указанията за съхранение, поддръжка и експлоатация, посочени в ръководството за употреба.

IV.5. При наличие на външни и вътрешни повреди, износване и дефектиране, причинени от механичен удар или външна намеса от всякакъв характер, попадане на външно тяло (течности, прах), въздействие на агресивна външна среда или природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожар).

V. Разноски

Във всички случаи, водещи до гаранционно обслужване на продукт, куриерските услуги са за сметка на потребителя.